Privacy

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die (de website van) Hypno&Zo bezoekt.


1. Beheer
De website www.hypnoenzo.nl staat onder beheer van Hypno&Zo. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.hypnoenzo.nl worden permanent bewaard
2b Hypno&Zo zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a Hypno&Zo maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
3b Cookies kunnen altijd van uw eigen computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacybeleid terecht bij Hypno&Zo. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacybeleid.
5. Disclaimer
Hypno&Zo is gerechtigd de inhoud van de Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Het Privacybeleid voor Klanten is een aanvulling op de Privacybeleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling en/of dienst heeft afgenomen bij Hypno&Zo.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of 'psychosociaal consult’

de kosten van het consult