Artikel 1: Definities en werking

Lid 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt:

– Particulier; natuurlijk persoon en/of persoon die een door Nicole Cijs georganiseerde of gegeven therapeutische behandeling of coachingtraject en/of losse sessie ondergaat en/of 

– Zakelijk; rechtspersoon die de diensten van Nicole Cijs inkoopt ten behoeve van haar medewerkers en/of de medewerkers van die rechtspersoon die door de rechtspersoon zijn aangemeld bij Nicole Cijs.

Directie: Met de directie wordt uitsluitend bedoeld Mevrouw N. Cijs.

Hypno&Zo: ‘Hypno&Zo’ is de handelsnaam van de eenmanszaak van Nicole Cijs. Daar waar gesproken wordt over Hypno&Zo wordt uitsluitend bedoeld de directie van Hypno&Zo of zij die uitdrukkelijk namens de directie optreden.

Traject: Alle bij Hypno&Zo te volgen, georganiseerde of gegeven therapeutische behandelingen en/of coachingsessies die gebundeld zijn in een pakket (meer dan 1 sessie), ongeacht de methodiek, welke kunnen worden aangeboden.

Losse sessie(s): Alle bij Hypno&Zo te volgen, georganiseerde of gegeven niet gebundelde therapeutische behandelingen en/ of coachinggsessies.

Workshop/Training: Alle bij Hypno&Zo te volgen, georganiseerde of gegeven groepsbijeenkomsten van 1 of meer bijeenkomsten, ongeacht de methodiek welke kunnen worden aangeboden.

Kosten: De vergoeding die Cliënt aan Hypno&Zo verschuldigd is voor door Cliënt afgenomen diensten (losse sessies en/of trajecten)

Producten: Groepering van alle leveringen en diensten die door Hypno&Zo worden aangeboden inclusief trajecten en losse sessies.

Betalingsovereenkomst: wordt afgesloten met een werkgever/derde die alleen voor betaling zorgt van een Cliënt.

Lid 2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het afnemen van producten van Hypno&Zo.

Lid 3.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Hypno&Zo.

Lid 4.

Alle therapeuten en coaches die namens Hypno&Zo  optreden zijn geregistreerd en aangesloten bij een beroepsvereniging.

Lid 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelactiviteiten, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen tussen Nicole Cijs en Cliënt.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

Lid 1.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen verricht door Nicole Cijs.

Lid 2.

De verschuldigde kosten voor sessies en trajecten worden betaald per tikkie of gestort op rekening:

NL76 INGB 000 556 111 7 t.n.v. N.Cijs, o.v.v. het betreffende factuurnummer.

Lid 3.

Nicole Cijs is gerechtigd de kosten van haar producten bij bestaande contracten te wijzigen.

Lid 4.

Cliënt dient gefactureerde kosten voor producten tijdig aan Nicole Cijs te voldoen ongeacht of de ziektekostenverzekeraar van Cliënt de kosten van product geheel of gedeeltelijk vergoed. Nicole Cijs heeft een zakelijke relatie en overeenkomst met Cliënt en niet met de ziektekostenverzekeraar van Cliënt. Nicole Cijs verstaat onder tijdig betaling het volgende:

Voor particuliere cliënten:

– Losse sessies en/of trajecten: Betaling van het overeengekomen honorarium wordt aan het einde van iedere sessie voldaan. Indien Cliënt en Nicole Cijs overeenkomen dat op rekening kan worden betaald, dan geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

Voor zakelijke cliënten:

– Losse sessies en/of trajecten al of niet vergoed door werkgever/derden: Betaling van het overeengekomen honorarium wordt aan het einde van iedere sessie voldaan. Indien Cliënt en Nicole Cijs overeenkomen dat op rekening kan worden betaald, dan geldt een betalingstermijn van 7 dagen. In overleg kunnen losse sessies of trajecten direct aan werkgever/derde worden gefactureerd. In geval van wanbetaling blijft de Cliënt waarmee de behandelovereenkomst is getekend voor betaling aansprakelijk.

– Bij preventie- of re-integratietrajecten vergoed door werkgever/derden wordt er overeenkomstig een offerte aan de werkgever/derden per sessie of traject een factuur gestuurd. Betaling kan op rekening, en er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Voor workshop/training moeten de kosten die tijdens inschrijving gelden 14 dagen voor aanvang volledig zijn voldaan aan Nicole Cijs.

Lid 5.

Bij in gebreke blijven van betaling van facturen, is Nicole Cijs gerechtigd de Losse Sessies en/of het Traject op te schorten. In dit geval blijft de betalingsverplichting bestaan.

Lid 6.

Indien Cliënt het (de) verschuldigde bedrag(en) niet in overeenstemming met Artikel 2 Lid 4 heeft betaald, is Cliënt in verzuim. In dat geval:

– Ziet Nicole Cijs af van haar verplichting tot het leveren van de bestelde producten zolang Cliënt niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

– Bij lopende trajecten is Nicole Cijs, gerechtigd verdere behandeling, coaching en/of counseling op te schorten totdat Cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

– Nicole Cijs  is gerechtigd het eindbedrag van elke herinneringsfactuur te verhogen met 7% administratiekosten, met een minimum van € 5,00. Daarnaast is Cliënt bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 10 dagen na de datum waarop de eerste herinneringsfactuur is verstuurd.

– Nicole Cijs is vrij de vordering op Cliënt uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van Cliënt. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval is Cliënt bij niet tijdige betaling de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00.

Lid 7.

In gevallen van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Nicole Cijs en de verplichtingen van Cliënt tegenover Nicole Cijs onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1.

In bijzondere gevallen heeft Nicole Cijs eenzijdig het recht om een traject of sessie te annuleren of deelname te weigeren aan een traject/workshop.

Lid 2.

Nicole Cijs is gerechtigd mensen toe te laten of uit te sluiten tot een traject/workshop. Besluit tot uitsluiting wordt met opgaaf van redenen gedaan. Hierop is geen beroep of bezwaar mogelijk.

Artikel 4: Aanmelding en plaatsing

Lid 1.

Sessies worden in overeenstemming gepland tussen Cliënt en Nicole Cijs. Cliënt is definitief aangemeld voor een sessie of traject wanneer de datum en tijd van een afspraak mondeling en/of schriftelijk (mogelijk per e-mail/app) door Nicole Cijs wordt bevestigd.

Lid 2.

Cliënt is definitief ingeschreven en/of aangemeld voor een traject op maat, wanneer een persoonlijke behandelovereenkomst ondertekend is door Cliënt. Er wordt alleen een behandelovereenkomst overeengekomen met de betreffende Cliënt in kwestie. Vanaf dit moment zijn de volledige Algemene voorwaarden op de Cliënt van toepassing.

Lid 3.

Cliënt/Deelnemer is definitief ingeschreven en/of aangemeld voor een workshop/training, wanneer deze een bevestigingsmail heeft gestuurd. Inschrijving/aanmelding is vanaf dat moment bindend.

Lid 4.

Wanneer door Nicole Cijs besloten wordt om een traject niet te starten of te beëindigen, restitueert Nicole Cijs in geen geval de reeds gevolgde sessies. Voor de nog uitstaande sessies geldt geen betalingsplicht.

Lid 5.

In overeenstemming met Artikel 4 Lid 2. Mocht in dit geval werkgever/derden de kosten willen betalen bijv. voor uitvalpreventie of re-integratie, dan blijven te allen tijde de volledige Algemene Voorwaarden op Cliënt van toepassing tenzij er een aparte betalingsovereenkomst in de vorm van een offerte is overeengekomen. De werkgever/derden wordt dan alleen verantwoordelijk voor de betaling. In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden op Cliënt van toepassing met uitzondering van artikel 2.

Artikel 5: Annulering van de overeenkomst

Lid 1.

Wanneer Cliënt na definitieve aanmelding, tot uiterlijk twee werkdagen, voor aanvang van een losse sessie of een sessie van een lopend traject de sessie afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Lid 2.

Bij niet annuleren of bij annulering minder dan twee werkdagen voor de afspraak is Nicole Cijs gerechtigd de kosten voor de volledige sessie aan Cliënt in rekening te brengen.

Lid 3.

Indien Nicole Cijs zelf de sessie annuleert, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak ingepland.

Lid 4.

In overeenstemming met artikel 4. Lid 2 zal wanneer Cliënt een gestart traject voortijdig beëindigt en het traject al volledig is betaald of sessies vooruit zijn betaald, alleen restitutie plaatsvinden van de nog niet gevolgde sessies binnen dit traject.

Lid 5.

In overeenstemming met artikel 4 Lid 3 blijft de Cliënt/Deelnemer bij annulering van een workshop/training tot 2 weken voor aanvang 50% van het volledige bedrag verschuldigd aan Nicole Cijs. Tot 2 weken voor aanvang en indien er al 100% is betaald dan restitueert Nicole Cijs  50%, nadien is geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 6: Overige rechten en plichten

Lid 1.

Cliënt dient verantwoordelijkheid te dragen voor het behandelproces en actief, betrokken en gemotiveerd te werken aan het behalen van zijn/haar doelen.

Lid 2.

Het auteursrecht op tekst, geluid- en beeldmateriaal welke door Nicole Cijs zijn uitgegeven berust bij Nicole Cijs. Dit geldt tevens voor alle door Nicole Cijs gepubliceerde websites, brochures, projectmateriaal, trajectmateriaal, draaiboeken, oefeningen, syllabi, boeken, artikelen, videobestanden, geluidsopnames, Cd-roms en DvD’s.

Lid 3.

Cliënt dient indien van toepassing een behandelovereenkomst te tekenen waarin alle afspraken worden vastgelegd welke specifiek zijn voor de behandeling van Cliënt. De behandelovereenkomst is aanvullend ten opzichte van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Lid 1.

Cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of hij/zij lichamelijk en/of geestelijk geschikt is om de sessie en/of het traject te volgen.

Lid 2.

Nicole Cijs aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van de geschiktheid zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. Cliënt vrijwaart Nicole Cijs voor eventuele aanspraken van derden.

Lid 3.

De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling of sessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart Nicole Cijs, van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie.

Lid 4.

Nicole Cijs is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade en/of lichamelijk letsel waarvan Cliënt zich wil beroepen in verband met activiteiten van Nicole Cijs.

Lid 5.

Nicole Cijs aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen van Cliënt of aan de andere kant door hem meegebrachte materialen gedurende de sessie of het traject of tijdens het verblijf in de lokalen van Nicole Cijs.

Lid 6.

De aansprakelijkheid van Nicole Cijs is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie (= kosten van het traject) in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, de kosten van het traject over een periode van zes maanden.

Lid 7.

Schade veroorzaakt door Cliënt, tijdens voor of na de behandeling, aan interieur, meubilair of kleding van Nicole Cijs of aan personen welke namens Nicole Cijs  optreden, kan op Cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

Lid 8.

De door Nicole Cijs aangeboden producten zullen nimmer behandeling(en) in de reguliere gezondheidszorg vervangen.

Lid 9.

In overeenstemming met Artikel 4 Lid 2 en 5. In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden op Cliënt van toepassing met uitzondering van artikel 2.

Artikel 8: Privacy en dossiervorming

Lid 1.

De gegevens betreffende de hulpverlening aan Cliënt worden bewaard in dossiers. Voor deze dossiers gelden de wettelijke regelingen betreffende de registratie van persoonsgegevens en de regelingen zoals geformuleerd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Lid 2.

Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van het dossier, en heeft het recht hier in zijn/haar mening weer te geven.

Lid 3.

Nicole Cijs verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over Cliënt verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming. Indien gegevens uit dossiers gebruikt worden in kader van voorlichting of kennisoverdracht dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de betrokken Cliënt.

Lid 4.

De computerbestanden die gegevens over Cliënt bevatten zijn beveiligd met een wachtwoord.

Lid 5.

Eventuele videobeelden of audio-opnames die door Nicole Cijs gemaakt zijn van Cliënt worden uitsluitend gebruikt in het kader van het hulpverleningsproces van Cliënt. Zij worden niet bewaard. Zij worden zonder toestemming van Cliënt niet aan derden vertoond.

Lid 6.

Op de bovenstaande bepalingen in dit artikel kan een uitzondering worden gemaakt indien cliënt met de behandeling op eigen beslissing stopt en Nicole Cijs voldoende gegronde redenen heeft tot bezorgdheid t.a.v. de gezondheid van Cliënt. Nicole Cijs heeft in dat geval het eenzijdige recht om de (huis)arts en/of specialist van cliënt op de hoogte te stellen van de beslissing van Cliënt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Nicole Cijs en Cliënt. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en Cliënt voor beslechting van het geschil voor die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat wij ons schriftelijk op dit artikel 9 hebben beroepen.